Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.kala-elektro.sk.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len obchodné podmienky) sú upravené všetky právne vzťahy ktoré súvisia s registráciou, objednávaním, kúpou a predajom tovaru uverejneného na internetovej stránke www.kala-elektro.sk. (ďalej len internetový obchod) medzi spoločnosťou
  KALA elektro, s.r.o.
  Moldavská 8/A (BC TESLA)
  040 11 Košice
  IČO: 36217271
  IČ DPH: SK 2020063177
  DIČ: 2020063177
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 13592/V
  (ďalej len predávajúci)
  a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá podniká v zmysle platného obchodného zákonníka a ktorá sa buď zaregistrovala v internetovom obchode alebo si objednala tovar niektorým zo spôsobov uvedených v týchto obchodných podmienkach (ďalej len zákazník alebo kupujúci).
 2. Predávajúci a zákazník sú oprávnení medzi sebou uzatvárať na základe predchádzajúceho rokovania písomné dohody, ktoré upravujú ich práva a povinnosti odlišne od týchto obchodných podmienok. Okrem týchto obchodných podmienok a osobitných dohôd sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, kupujúcim všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a ďalšími.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť sa od týchto obchodných podmienok výlučne v konkrétnych špecifických prípadoch a to predovšetkým v záujme ich účelného a rýchleho riešenia.
 4. Ostatné právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami medzi predávajúcim a užívateľmi internetu, ktoré súvisia s prehliadaním, užívaním internetovej stránky www.kala-elektro.sk sa riadia príslušným právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok II.
Objednávka

 1. Zákazník má právo si objednať tovar z internetového obchodu cez objednávkový formulár uverejnený na internetovej stránke www.kala-elektro.sk, e-mailom, faxom alebo telefonicky.
 2. Pre prvé objednanie tovaru prostredníctvom objednávkového formuláru je potrebná registrácia zákazníka v internetovom obchode. Zákazník je povinný v registrácii uviesť riadne a pravdivo tieto údaje:
  – obchodné meno,
  – doručovaciu adresu,
  – fakturačnú adresu (ak je odlišná od doručovacej),
  – IČO,
  – DIČ,
  – IČ DPH.
  V prípade, že predávajúci zistí o údajoch uvedených v registrácii, že sú nepravdivé, má právo zrušiť registráciu zákazníka alebo vykonať iné vhodné opatrenia na zjednanie nápravy a taktiež má nárok na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním vznikla.
 3. Postup registrácie prostredníctvom registračného formulára je bližšie popísaný v manuáli na stránke internetového obchodu.
 4. Po úspešnej registrácii je zákazníkovi vytvorený účet s jeho osobnými a prístupovými údajmi. Objednanie tovaru prostredníctvom objednávkového formuláru je možné po prihlásení do internetového obchodu a to zadaním prístupových údajov t.j. mena a hesla.
 5. Pri objednávaní tovaru iným spôsobom ako prostredníctvom objednávkového formuláru je zákazník povinný uviesť v objednávke najmä všetky údaje, ktoré sú potrebné pre registráciu do internetového obchodu. V prípade telefonickej objednávky je zákazník povinný túto potvrdiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní od jej oznámenia predávajúcemu e-mailom, faxom alebo písomne inak objednávka nie je platná a nebude vybavená.
 6. Každá objednávka musí obsahovať:
  – obchodné meno zákazníka,
  – doručovaciu adresu,
  – fakturačnú adresu (ak je odlišná od doručovacej),
  – IČO,
  – DIČ,
  – IČ DPH,
  – presnú špecifikáciu druhu objednávaného tovaru,
  – objednávkové číslo, ak je tovaru pridelené,
  – počet kusov jednotlivého tovaru,
  – cenu za kus,
  – cenu celkom,
  – spôsob dodania,
  – spôsob platby.
 7. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po jej písomnom, faxovom alebo e-mailovom potvrdení zo strany KALA elektro s.r.o. Predávajúci môže podľa vlastného uváženia od takejto akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky alebo môže akceptáciu objednávky podmieniť.
 8. Záväzné potvrdenie obsahuje najmä údaje uvedené v objednávke, termín dodania tovaru na základe predchádzajúceho overenia dostupnosti tovaru predávajúcim, spôsob platby a spôsob dodania. Prílohou záväzného potvrdenia je faktúra alebo zálohová faktúra, záručný list a ďalšie doklady, ktoré sú potrebné alebo žiadúce pre dodanie tovaru. V prípade e-mailového potvrdenia je potvrdenie zasielané aj vo formáte pdf ako príloha e-mailu. Za záväzné potvrdenie objednávky sa nepovažuje potvrdenie o zaevidovaní objednávky vygenerované automaticky internetovým obchodom.
 9. Objednávka doručená predávajúcemu, ktorá spĺňa všetky náležitosti podľa týchto obchodných podmienok je platným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom je uzatvorená okamihom doručenia záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim zákazníkovi.

Článok III.
Zrušenie (storno) objednávky

 1. Zákazník má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek až do jej záväzného potvrdenia predávajúcim a to faxom, písomne alebo e-mailom.
 2. Po záväznom potvrdení objednávky môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
 3. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred riadnym dodaním tovaru, má predávajúci právo na náhradu škody, najmä nákladov spojených so zaistením tovaru, tzv. tovar na objednávku. Predávajúci má v tomto prípade právo požadovať storno poplatok do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť záväzne potvrdiť objednávku, resp. zrušiť objednávku alebo jej časť ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť:- z dôvodu chybne uvedených kontaktných údajov, keď nie je možné sa skontaktovať so zákazníkom v primeranej dobe,- z dôvodu, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa, výrobcu tovaru. V prípade vzniku tejto skutočnosti sa predávajúci bezodkladne skontaktuje s kupujúcim a navrhne mu ďalší postup. Ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu, najneskôr v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia písomného, faxového alebo e-mailového oznámenia, že nemá záujem o iný tovar a že trvá na vrátení kúpnej ceny.

Článok IV.
Dodanie tovaru

 1. Predávajúci odovzdá objednaný tovar na dodanie dopravcovi v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade a svojich prevádzkových možností, v čo možno najkratšom čase, po záväznom potvrdení objednávky a prijatí preddavku, ak bol tento kupujúci povinný uhradiť.
 2. V prípade, ak lehota od záväzného potvrdenia objednávky po odovzdanie tovaru na dodanie by mala presiahnuť päť dní, je predávajúci povinný o tom informovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup.
 3. Za splnenie záväzku predávajúcim sa považuje odovzdanie tovaru dopravcovi na dodanie do miesta uvedeného kupujúcim v objednávke. Súčasťou dodania nieje inštalácia tovaru, pokiaľ to nie je zvlášť stranami dojednané. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje najmä daňový doklad, návod na používanie výrobku, záručný list a iné súvisiace dokumenty.
 4. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava a i.) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je isté, či kupujúci tovar prevezme. Pokiaľ je tovar doručený v poriadku, vyplní dátum predaja v záručnom liste kupujúci sám tak, aby súhlasil s dátumom na daňovom doklade. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na daňovom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná.
 5. Predávajúci zaisťuje rozvoz tovaru po celej Slovenskej republike a po dohode aj mimo územia SR. Náklady na dopravu tovaru závisia od zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania je možné zvoliť pri objednaní tovaru.

Článok V.
Spôsoby dodania tovaru

 1. Osobný odber.
  Objednaný tovar si môže zákazník prevziať na adrese, ktorá je uvedená na stránke internetového obchodu v časti kontakt, alebo na adrese prevádzky, sídla predávajúceho. Pri osobnom odbere môže zákazník tovar zaplatiť v hotovosti priamo pri prevzatí alebo vopred prostredníctvom bankového prevodu alebo vkladom na účet predávajúceho. V tomto prípade je kupujúci povinný preukázať svoju totožnosť platným dokladom s fotografiou.
  Osobný odber nie je spoplatnený.
 2. Kuriérska doprava.
  Kupujúci si môže vybrať dodanie tovaru kuriérskou dopravou. O výbere kuriéra rozhoduje predávajúci okrem prípadu ak o to požiada kupujúci pri objednávke tovaru. Podmienky a lehoty dodania tovaru pri kuriérskej doprave sú upravené v prepravných podmienkach kuriéra. Dodanie tovaru prebieha zvyčajne do 48 hodín od expedície tovaru zo skladu predávajúceho. Dopravu kuriérom hradí v plnej výške kupujúci.
  Pri preberaní tovaru od kuriéra je kupujúci povinný skontrolovať obal, v ktorom bol tovar dopravený a prevziať tovar len ak je obal nepoškodený. Ak je obal poškodený, je kupujúci povinný spísať s kuriérom protokol o škode alebo tovar neprevziať.
  Ak obal tovaru nie je poškodený, no napriek tomu po jeho rozbalení kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu po prevzatí tovaru. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
  Pri kuriérskej doprave uhrádza kupujúci kúpnu cenu za tovar vopred alebo pri jeho prevzatí za ďalej uvedených podmienok.
 3. Špedičná doprava
  Kupujúci si tiež môže vybrať dodanie tovaru špedičnou dopravou. Podmienky špedičnej dopravy sú upravené v prepravných podmienkach špeditéra Dodanie tovaru prebieha zvyčajne do 48 hodín od expedície tovaru zo skladu predávajúceho. Dopravu špeditérom hradí v plnej výške kupujúci.
  Pri preberaní tovaru od špeditéra je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať obal aj tovar a prevziať ho len ak nie je poškodený. V prípade, že tovar je poškodený, kupujúci nie je povinný podpísať dodací list, ale je povinný spísať so špeditérom škodový protokol. Vzhľadom na prepravné podmienky špeditéra nie je možné akceptovať reklamácie na mechanické poškodenie tovaru po podpise dodacieho listu.
  Pri špedičnej doprave uhrádza kupujúci kúpnu cenu za tovar vopred alebo pri jeho prevzatí za ďalej uvedených podmienok.
 4. Iný spôsob dodania
  V prípade, že má kupujúci záujem o iný ako vyššie uvedený spôsob dodania tovaru môže tento spôsob navrhnúť pri objednávke predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo navrhovaný spôsob dopravy odmietnuť bez uvedenia dôvodu a navrhnúť kupujúcemu iný vhodný spôsob dopravy. V prípade dohody o inom spôsobe dopravy ako sú uvedené vyššie sú zmluvne strany povinné vydať na požiadanie písomné, faxové alebo e-mailové potvrdenie o nej.
  Kúpnu cenu a cenu dopravy uhrádza kupujúci na základe vzájomnej dohody o spôsobe dodania tovaru.
 5. Cenník dopravy tovaru je uverejnený na stránke internetového obchodu v časti cenníky a je k nahliadnutiu aj v sídle predávajúceho.
 6. Ak kupujúci neprevezme záväzne objednaný tovar riadne a včas, uhradí predávajúcemu škodu, ktorú mu týmto spôsobí a zároveň uhradí všetky náklady, ktoré tým predávajúcemu vzniknú. Takýmto nákladom sa rozumie najmä skladné vo výške 5e za každý meter štvorcový a deň omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.
 7. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške za tento tovar.

Článok VI.
Cena tovaru a kúpna cena

 1. Kupujúci v objednávke tovaru uvedie cenu tovaru, ktorá je pre objednávaný tovar uverejnená na internetovom obchode. Dohoda o kúpnej cene vzniká jej potvrdením predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. V prípade, že sa cena v objednávke nezhoduje s cenou v internetovom obchode v čase doručenia objednávky predávajúcemu, alebo došlo v tomto čase k zmene ceny vplyvom iných okolností (napr. zvýšenie ceny tovaru dodávateľom, výrobcom alebo zmena kurzu domácej meny), je predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať bezodkladne kupujúceho a navrhnúť mu spôsob riešenia. Platný cenník tovaru je k dispozícii na stránke internetového obchodu v časti cenníky alebo v sídle predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo dojednať s kupujúcim pre konkrétnu objednávku osobitnú kúpnu cenu, napríklad pri predaji väčšieho množstva tovaru alebo z iných dôvodov.

Článok VII.
Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorý si objednal záväzne potvrdenou objednávkou, zaplatiť riadne a včas kúpnu cenu za podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
 2. Kupujúci platí za objednaný tovar spôsobom, ktorý určí predávajúci a to:
  a) vopred, uhradením zálohovej faktúry,
  b) v hotovosti pri prevzatí tovaru,
  c) po prevzatí tovaru na základe faktúry.
 3. Pri spôsobe platby uhradením zálohovej faktúry sa kupujúci zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za tovar pred jeho prevzatím na základe zálohovej faktúry. Tá sa považuje za uhradenú v deň, keď je na nej uvedená suma pripísaná na účet predávajúceho. Ak kupujúci pri tomto spôsobe platby neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar do piatich (5) dní odo dňa splatnosti, je objednávka tovaru neplatná a kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške desať percent (10%) z ceny uvedenej v zálohovej faktúre, ktorú mal zaplatiť.
 4. Za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť v hotovosti a to pri prevzatí tovaru na základe faktúry.
 5. Predávajúci má právo určiť kedy kupujúci môže za tovar zaplatiť po jeho prevzatí na základe faktúry. Výber tohto spôsobu platby si nemôže kupujúci právne nárokovať a predávajúci má právo od neho kedykoľvek upustiť. Predávajúci má právo takýto spôsob platby podmieniť splnením ďalších podmienok.
 6. Zmluvné strany sú oprávnené dohodnúť si platbu za tovar aj v cudzej mene. V dohode zároveň uvedú kurz cudzej meny, ktorá sa použije na prevod.
 7. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute v prípade omeškania s akýmikoľvek platbami zo strany kupujúceho vo výške jednej desatiny percenta za každý deň omeškania zo sumy, s ktorou je kupujúci v omeškaní. Nárok predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

Článok VIII.
Ochrana osobných dát a údajov

 1. Predávajúci za účelom zabezpečenia služieb spojných s prevádzkou internetového obchodu získava osobné dáta od kupujúcich. Predávajúci prehlasuje, že tieto osobné údaje nikdy neposkytne tretiemu subjektu bez súhlasu kupujúceho.
 2. Používaním tohoto internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 22.05.2007.
 2. Predávajúci má výhradné právo Podmienky zmeniť. Akékoľvek zmeny podmienok sú platné a účinné dňom uverejnenia v internetovom obchode.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné súdne spory, ktoré medzi nimi vzniknú bude prejednávať miestne príslušný súd podľa sídla predávajúceho.

V Košiciach, dňa 1.5.2021
(Martin Kalivoda)
www.kala-elektro.sk

PRIHLÁSENIE

Objednávku je možné urobiť až po registrácii.